Vĩnh Phúc: Quyết định thành lập thành phố Vĩnh Yên

.

Cụ thể, phường Tiền Châu được thành lập trên cơ sở toàn bộ 7,14km2 diện tích tự nhiên và 12.689 người của xã Tiền Châu; thành lập phường Nam Viêm trên cơ sở toàn bộ 5,88km2 diện tích tự nhiên và 8.489 người của xã Nam Viêm.

Bên cạnh đó, thành lập Thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ 120,13km2, 155.435 người và 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Phúc Yên.

Quy hoạch
Thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố và 7 huyện) và 137 đơn vị hành chính cấp xã (15 phường, 12 thị trấn và 110 xã).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, sau khi có nghị quyết Trung ương 6 và từ nay trở đi bảo đảm điều chỉnh đơn vị hành chính, thành lập đơn vị hành chính mới tuân thủ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết 18, 19 của Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội nói: “Đề nghị Bộ Nội vụ tích cực chuẩn bị nghị quyết của Chính phủ quy định trình tự thủ tục lấy ý kiến nhân dân về đề án liên quan đến thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

 

Nguồn: dothidiaoc.com